Annons

Ulricehamnsalliansen: Pals behöver långsiktighet för att visa förändring

Skolan måste få förutsättningar för att kunna arbeta långsiktigt och strukturerat, skriver företrädare för Ulricehamnsalliansen i sin slutreplik i debatten om Pals.
insändare • Publicerad 6 april 2024
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
60 skolor i regionen är involverade i Pals. 15 av dem finns i Ulricehamns kommun.
60 skolor i regionen är involverade i Pals. 15 av dem finns i Ulricehamns kommun.Foto: Henrik Montgomery/TT

PALS är ett värdegrundsarbete, och är ett av flera verktyg som skolorna använder sig av för att följa skollagen kap 5, samt läroplanens inledande kapitel om att utveckla våra elever till demokratiska samhällsmedborgare.

Annons

Sedan 2019 har grundskolorna i Ulricehamns kommun implementerat skolmodellen Pals i samarbete med Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa, Västra Götalandsregionen. Utvecklingscentrum har i uppdrag att ge implementeringsstöd till kommuner och grundskolor som önskar och har behov av Pals sedan 2010 och i dagsläget är 60 grundskolor i regionen involverade i en implementering av Pals. 15 av dessa finns i Ulricehamns kommun. Utvecklingscentrum har både nationella och internationella samarbeten för att säkra metodutveckling, implementering och utvärdering. Till detta hör samarbete med grannländer, främst Norge och Finland, samt samarbete med Uppsala universitet och forskare Martin Karlberg som i dagsläget genomför en forskningsstudie på ett 70-tal skolor. När Uppsala universitet erbjuder stöd för implementering av Pals heter modellen Ibis, Inkluderande Beteendestöd i skolan, eftersom denna förkortning bedömdes enklare att förstå i Sverige och har inte med någon svensk anpassning att göra. Materialet som används vid utbildning av personal är en gemensam handbok som togs fram mellan Utvecklingscentrum och Uppsala universitet 2022. Självklart välkomnas svensk forskning men modellen är väl beforskad och uppfyller i hög grad kriterierna för det arbete som skolorna är ålagda att arbeta med, inte minst i arbetet med bland annat diskriminering och kränkande behandling.

”Visst har vi utmaningar i Ulricehamns kommun med bland annat ökat hot och våld, men vår övertygelse är, att genom att våga hålla i och hålla ut så kommer vi se förändringar.”

För att få en bild av skolpersonalens upplevelse av PALS så genomfördes en undersökning under våren 2021 där all personal på PALS-skolor i Västra Götalandsregionen fick möjlighet att svara på frågor om deras upplevelse av framgångsfaktorer och hinder i förhållande till PALS-implementeringen.

467 medarbetare från 30 olika skolor svarade på frågorna. Bland de svarande fanns personal med olika roller representerade, såsom rektor, personal inom elevhälsan, undervisande lärare och lärare i fritidshem. Det som personalen såg som positivt med Pals handlade om att alla på skolan arbetar tillsammans mot samma mål, att man hjälps åt och stöttar varandra. Särskilt viktigt var att även fritidspersonal var delaktiga i Pals-arbetet. Pals upplevdes också bidra till professionellt lärande, genom möjligheten till diskussioner och reflektioner med kollegorna. Pals upplevs som lärorikt. Det ger ett nytt perspektiv och att fler blir medvetna om sina beteenden gentemot varandra. Skolpersonal upplevde också att Pals stärkte relationerna på skolan. Att satsa på att uppmuntra eleverna i stället för att säga nej, var något som också uppskattades. Förhållningssättet i Pals upplevdes som lågaffektivt.

Skolorna i Ulricehamns kommun har än så länge implementerat strategier som är förebyggande, generella insatser som involverar all personal och stärker skolmiljön. Detta är en helt avgörande grund och bas för ökad studiero, trygghet och trivsel samt för att kunna identifiera elever i behov av mer stöd som skolornas elevhälsoteam har i uppdrag att arbeta vidare med.

Man ska alltid ställa sig frågan om man gör tillräckligt och om vi kan förändra något. Pedagogerna utvärderar sin undervisning löpande under året, det samlas ihop till periodvisa utvärderingar i det systematiska kvalitetsarbetet och samlas därefter ihop till en samlad rapport över läsåret en gång per år. Den rapporten får vi politiker del av och kan då läsa vad som hänt, och vilka utmaningar vi står inför. Detta ger oss ett underlag inför vår budget och hjälper oss då att prioritera tillgängliga medel och eventuellt ge förvaltningen något budgetuppdrag, för att förändra något.

Visst har vi utmaningar i Ulricehamns kommun med bland annat ökat hot och våld, men vår övertygelse är, att genom att våga hålla i och hålla ut så kommer vi se förändringar. Som politiker är det lätt att inte orka hålla i, utan man faller för frestelsen att ta till snabba åtgärder. Skolan måste få förutsättningar för att kunna arbeta långsiktigt och strukturerat, utan klåfingriga politiker som vill se snabba förändringar.

Vi i Ulricehamnsalliansen har krokat arm med förvaltningen för att genomföra kloka och långsiktiga strategier som vi ser kommer att ge resultat. Vi välkomnar Socialdemokraternas inbjudan att följa med på resan och blir givetvis nyfikna på vilka åtgärder som dom ser kan ge resultat, för det har dom fortfarande inte presenterat för oss i något forum.

Sebastian Gustavsson, gruppledare (M)

Mikael Dahl, gruppledare (C)

Frida Edberg, gruppledare (KD)

Annons

Sten Selin, gruppledare (L)

Annons
Annons
Annons
Annons