Annons

Psykiatrin i länet brister

Hur ska sjukvården i regionen säkerställa en god och patientsäker psykiatrisk vård. Och hur ska man tillgodose behovet av personal inom psykiatrisk specialistvård för att patienterna ska få den vård de har rätt till i rätt tid, undrar S-politiker.
Debatt • Publicerad 13 oktober 2020
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Psykiatrin i regionen har långa väntetider för utredning, recept och intyg som orsakar allvarliga ekonomiska konsekvenser för den enskilde individen, vilket riskerar att försämra den psykiska hälsan ytterligare, konstaterar skribenterna.
Psykiatrin i regionen har långa väntetider för utredning, recept och intyg som orsakar allvarliga ekonomiska konsekvenser för den enskilde individen, vilket riskerar att försämra den psykiska hälsan ytterligare, konstaterar skribenterna.Foto: Martina Holmberg / TT

Det finns stora bekymmer med tillgängligheten inom psykiatrin i Västra Götalandsregionen där patienter får vänta länge på vård. I kontakter med patienter, i statistik om vårdköer och i patientnämndens rapport över klagomål från unga som möter psykiatrin är bilden entydig.

Det är oroande att patienter uppger bemötande som ett skäl till klagomål. Flera av verksamheterna inom psykiatri vittnar om besparingar, vilket i sig bidrar till färre vårdplatser. Färre vårdplatser behöver inte vara fel – men någonstans går smärtgränsen för vad verksamheterna klarar. Dessutom är många av lokalerna där psykiatrin bedrivs i stort behov av upprustning.

Annons

Västra Götalandsregionen har under en längre tid haft svårt att rekrytera psykologer, specialistläkare och specialistsköterskor inom psykiatrin, även om det ser olika ut geografiskt. Här lyfter personalen lönenivåerna som ett hinder där regionen inte når upp till rikssnittet.

”Är ni nöjda med det resultat vi ser i Västra Götalandsregionen?”

Under förra året tog patientnämnderna fram en rapport för att synliggöra klagomål från unga vuxna med psykisk ohälsa. Rapportens viktigaste iakttagelser hos unga personer med psykisk ohälsa inom vår region har visat att den dåliga tillgängligheten bidrar till att patienter får ett större psykiskt lidande och upplever en sämre kontinuitet i sin vård och behandling. Patienter upplever även att man inte får tillräckliga insatser tillräckligt ofta.

Det är långa väntetider för utredning, recept och intyg som orsakar allvarliga ekonomiska konsekvenser för den enskilde individen, vilket riskerar att försämra den psykiska hälsan ytterligare

Att utgå från anmälningar till patientnämnden innebär att undersöka och analysera hälso- och sjukvården utifrån patienters och närståendes synpunkter och klagomål. Detta ger inte en bild av hälso- och sjukvården i sin helhet, utan reflekterar närmast patienters och närståendes upplevelser av vården när de inte är nöjda. Deras berättelser ger en vägledning i på vilka sätt sjukvården kan förbättras och anpassas efter människors behov.

När Socialdemokraterna pressar den moderatledda ledningen om de allt längre köerna, tillgängligheten och besparingarna så svarar de unisont att: ”Det är mycket på gång och det händer mycket inom psykiatrin”.

Det är säkert sant, men vi ser inga förbättringar vad gäller köerna och undrar hur ledningen tänker. Är ni nöjda med det resultat vi ser i Västra Götalandsregionen?

”Vi måste se till att människor får den psykiatriska vård de behöver.”

Hur ska sjukvården i regionen säkerställa en god och patientsäker psykiatrisk vård och tillgodose behovet av personal inom psykiatrisk specialistvård ur både ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv för att patienterna ska få den vård de har rätt till i rätt tid?

Vi socialdemokrater har lagt flera förslag för att förbättra situationen. Vi har sett till att en handlingsplan för konkurrenskraftiga löner ska tas fram för att komma till rätta med rekryteringssvårigheter. Vi har drivit på att fortsatt stöd till vårdcentraler ska ges för att minska risken för läkemedelsberoende.

Vi har även arbetat för digitala lösningar för att nå områden som har rekryteringssvårigheter, såsom fler mottagningar för unga vuxna med psykisk ohälsa - människor som riskerar att hamna mellan stolarna. Vi har kämpat för kostnadsfria läkar- och psykologbesök på ungdomsmottagningar samt tidiga insatser på MVC och BVC för föräldrar och barn med psykisk ohälsa.

Dessa förslag är viktiga och gör skillnad för människor som behöver hjälp och stöd för att nå en god psykisk hälsa.

Annons

Många av de utmaningar och problemområden inom den psykiatriska vården har varit väl kända under lång tid. Likafullt konstaterar flera myndigheter och organisationer att problematiken kvarstår. Därför ser vi socialdemokrater att vi inte kan slå oss för bröstet och vara nöjda med att mycket är på gång, utan vi måste se till att människor får den psykiatriska vård de behöver.

Janette Olsson (S), regionråd i opposition

Hanne Jensen (S), 2e vice ordförande i södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Mats Tolfsson (S), ledamot i psykriatriberedningen

Annons
Annons
Annons
Annons