Annons

Insändare: Hur svarar politikerna på våra vindkraftsfrågor?

Hur ser politiker på planerade vindkraftverk som kan påverka landskapsbilden vid Komosse? Det undrar Åsa Odén.
Publicerad 16 augusti 2018
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Komosse (arkivfoto).
Komosse (arkivfoto).Foto: Pernilla Rudenwall

Jag blev glad av att läsa Roland Erikssons (L) insändare i lördagens UT! Det är mycket uppmuntrande att Liberalerna jobbar för ett klimatsmart Ulricehamn på flera sätt! Det finns så mycket vi kan göra för att ställa om och göra mindre och mindre negativa – och tillslut förhoppningsvis generera positiva – klimatavtryck! Även Miljöpartiets gruppledare Arne Fransson berättade i lördagens tidning om partiets lokala engagemang där flera miljösatsningar listades.

Jag har tillsammans med en grupp i Grönahög, satt ihop några frågor till Ulricehamns kommunpolitiker angående vindkraftsparken i Boarp/Stigared, för att skapa ett överskådligt underlag inför valet, till de som är intresserade av frågan. Vi tackar så mycket för att samtliga partier svarat, och hoppas att de vi har bett om förtydliganden från har möjlighet att tillhandahålla dessa. Kanske går det att räta ut några frågetecken redan här?

Annons

Tidigare har jag skrivit insändare i bland annat UT, samt yttranden och synpunkter till Länsstyrelsen och Miljöprövningsdelegationen angående Vattenfalls ansökningar för vindkraftverk i Boarp och Stigared, och hur dessa skulle påverka den unika upplevelse som går att få på Komosse. Att ifrågasätta planer som har negativ påverkan på andra viktiga värden, i det här fallet friluftslivet som bland annat är betydelsefullt för folkhälsan, har också det en funktion som ger möjlighet till eftertanke, utveckling och förbättring. Beslut fattade på fel grunder blir sällan bra, trots goda intentioner.

Roland Eriksson skriver att Liberalerna bejakar en fortsatt utbyggnad av vindkraften i de områden som nuvarande översiktsplan pekar ut som lämpliga, och enligt Arne Fransson anser Miljöpartiet att Vattenfalls ansökningar har täckning i vindkraftsplanen.

Översiktsplanen (som antogs 2015) hänvisar i frågan till kommunens vindkraftsplan (reviderad 2013) där det under rubriken Vindkraftsetableringar och Komosse står: ”Landskapsbilden bedöms påverkas starkt av vindkraftsetableringar eftersom vindkraftverk synliga i horisonten kan uppfattas som störande objekt och förta upplevelsen av en orörd vildmark”. Därtill har en siktanalys gjorts, vilken visar inom vilka områden som 100, 150 och 200 meter höga verk syns från mossen. Vattenfalls 220-metersverk är planerade i området där verk på 100 meter skulle visa sig på Komosses horisont. Vindkraftsplanen anger även en maxhöj på 170 meter, endast i undantagsfall kan högre verk tillåtas. Vidare finns ett så kallat respektavstånd till Komosse på 2,5 kilometer i norr och 4 kilometer i söder, för att bevara de värden som finns.

I början av 2017 pekades Komosse ut som ett riksintresse för friluftsliv, där just den beskrivna känslan av ödslig vildmark och frånvaron av mänskliga ingrepp är av stor betydelse för värdet i intresset. Synliga vindkraftverk listas också som ett hot mot detta värde. Varken översiktsplanen eller vindkraftsplanen har uppdaterats efter beslutet togs, varför sagda riksintresse ännu inte hunnit ta plats i kommunens styrdokument, men även i nuläget uppmärksammar dessa dokument Komosses unika värden och den negativa påverkan synliga vindkraftverk skulle ha på dessa.

Baserat på kommunens översikts- och vindkraftsplan, samt beskrivningen av riksintresset för friluftsliv för Komosse är alltså placeringen/utformningen av de ansökta verken att betrakta som olämplig om friluftsupplevelsen på Komosse skall värnas. Vindkraftsplanen säger dessutom nej till de 220 meter höga konstruktionerna, så länge de 17 verken inte är att räknas som ett undantag. Frågan är väl då när ett undantag övergår till en regel? Ytterligare en fråga är riktigheten i att använda ett kvantifierat mått om det är Komosses unika upplevelse som är tänkt att bevaras.

Kommunens styrdokument uppdateras naturligtvis i intervaller, men det är väl att betrakta som lämpligt att bestämmande politiker använder sig av, och tar hänsyn till nya beslut även om de ännu inte införlivats i sagda dokument? I det här fallet kan vi annars bli av med värdet som gör Komosses friluftsupplevelse riksintressant, redan innan det fått chansen att hitta in i dessa handlingar.

Jag undrar således om Roland med sin insändare menar att Liberalerna nu anser att vindkraftprojekt Boarp/Stigared inte bör genomföras?

Det vore även intressant att få veta om Miljöpartiet ännu anser att Vattenfalls ansökningar har täckning i vindkraftsplanen?

Åsa Odén

Annons
Annons
Annons
Annons