Debatt

Ny skola bra för utbildningens kvalitet

Debatt ,

Vi ser att det finns fördelar med en ny gemensam skola i form av moderna lärmiljöer, att samla all kompetens, inklusive specialistkompetenser, som ger reella möjligheter till en likvärdig kunskapsskola för alla. Det skriver fem företrädare för den politiska majoriteten.

Alla ska få möjlighet att ta del av ny pedagogisk lärmiljö som bygger på senaste tekniken och pedagogiken. Allt för att ge elever möjlighet att nå sin fulla potential inför fortsatta studier och framtida arbetsliv.

Idag finns det två 7-9 skolor i kommunen. Stenbock med närmare 600 elever och Ätradal med ungefär 250. Ulricehamn växer kraftigt. Enligt prognos behöver Stenbock inom några år ha en kapacitet för 750 elever.

I en debattartikel i UT den 27/1 dömer Jörgen Tholin ut förslaget om en gemensam högstadieskola med motiveringen att den blir för stor. Var hans gräns går för en skolas storlek framgår dock inte.

Jörgen Tholin menar att högt antal elever medför att de inte blir sedda och är en grogrund för exempelvis mobbning. Jämför man de båda skolorna idag utifrån den logiken, borde eleverna på Ätradalsskolan känna sig mer sedda, uppleva mindre mobbning och prestera bättre skolresultat. Det finns inget som visar på det, när vi historiskt jämför de båda skolorna.

I forskning lyfts kompetenta och engagerade lärare fram när framgångsrika kommuner analyseras. Med nuvarande nationella lärarbrist har i stort sett alla skolor svårigheter att rekrytera behöriga lärare.

Jörgen Tholin skriver att han inte träffat blivande lärare som sagt att de vill jobba på en så stor skola som möjligt. Men om frågan ställs om läraren vill ha en heltidstjänst är svaret troligen ja. På vår lilla skola går det idag inte att skapa heltidstjänster i alla ämnen. Det medför svårigheter vid rekrytering. Vi har politiskt beslutat att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare och genom att erbjuda heltid som norm ökar det möjligheten att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare.

Flera på den lilla skolan är enda läraren i sitt ämne. Enligt personal ses det som en brist att inte ha andra lärare för kollegialt utbyte.

Vi vill understryka att skolans olika utmaningar inte per automatik löser sig med en ny skola. Vi anser att det går att skapa en trygg skola och mindre sammanhang som på ett bra sätt tillgodoser elevernas behov av lugn och ro.

Vi är tydliga med att vi inte ser det som realistiskt att göra omfattande om- och tillbyggnader av befintliga skolor samtidigt som verksamheten ska bedrivas med god kvalitet. Vi vill inte utsätta varken elever eller personal för de stora olägenheter som det innebär.

Vi ser att det finns fördelar med en ny gemensam skola i form av moderna lärmiljöer, att samla all kompetens, inklusive specialistkompetenser, som ger reella möjligheter till en likvärdig kunskapsskola för alla.

Men det finns fortfarande många frågor som behöver besvaras. Därför har förvaltningen fått uppdraget att ta fram underlag, fakta, göra konsekvensanalyser så att vi får ett större underlag för att kunna ta slutlig ställning.

Mattias Josefsson (S), kommunstyrelsens ordförande

Inga-Kersti Skarland (S), biträdande kommunalråd

Roland Karlsson (C), kommunstyrelsens förste vice ordförande

Mikael Dahl (C), gruppledare

Birgit Andersson (L), biträdande kommunalråd