Debatt: Att agera i affekt ger inte alltid effekt

Lite då och då får vi till oss att vi borde agera i affekt, utan att veta vilken effekt ett beslut får. Tyvärr fattas ofta de beslut som tas i affekt av en vilja att visa handlingskraft utan att se konsekvenserna av beslutet. 2013 fanns det en majoritet som av ekonomiska skäl ville förändra skolstrukturen.
Debatt • Publicerad 28 mars 2020
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Roland Karlsson (C).
Roland Karlsson (C).

Förslaget var att lägga ned tre skolor och sex förskolor på landsbygden. Man ville med detta visa handlingskraft, utan att göra en analys vad effekterna skulle bli. Ni vet säkert hur det slutade.

Våren 2019 visade verksamheterna ett stort prognostiserat underskott. Då kom det krav att snabbt ta fram ett åtgärdsprogram. Man lyfte bland annat att omedelbart se över vilka verksamheter som inte var lagstadgade och genomföra åtgärder. Effekterna av sådana åtgärder skulle få långtgående konsekvenser. Men istället för att agera i affekt lyssnade vi av vad verksamheterna behövde för politiskt stöd i deras situation.

Beskedet vi fick var: ”Vi vill ha en långsiktighet, tillit och förtroende för att vi kan hantera detta i verksamheten. Ge oss inte ett direktiv där vi snabbt måste dra ned resurser med allt vad det innebär för våra brukare och medborgare. Det är en prognos vi ser, agera inte i affekt!” Vi valde att lyssna på verksamheten och stöttade med beslut för riktade medel för att hjälpa till. Verksamheten fick jobba långsiktigt med stöttning av den politiska ledningen. Nu ser vi det positiva resultatet av det arbetet, med ett överskott i bokslutet.

Under många år har måluppfyllelsen i årskurs nio varit i fokus för politisk diskussion.

Man påbörjade projekt som knappt hann avslutas innan man påbörjade ett nytt eftersom det första inte gav önskvärd effekt. Förra mandatperiodens ledning påbörjade den inriktning som vi nu fortsätter med. Långsiktighet och att våga slutföra insatser för att sedan utvärdera och fortsätta arbetet. Resultatet börjar nu visa sig med höjd måluppfyllelse inom årskurs nio.

Nu är det inom MSB som det skall fattas snabba beslut, och som vanligt har några redan, utan tid för analys, bestämt vilken åtgärd som skall genomföras. Inom den politiska ledningen har vi sedan tidigare tagit beslut om åtgärder. Våren 2019 tillsatte vi nya chefer inom bygglov och miljö med uppdraget som finns beskrivit i vårt Kommunalpolitiska handlingsprogram: ”Miljö- och samhällsbyggnadsverksamheten har mycket kontakter med våra företagare och kommuninvånare. Dessa kontakter skall präglas av kundfokus och service utan att försämra myndighetsutövningen.”

Hela förvaltningen har dessutom fått ett uppdrag att ta fram en plan för att Ulricehamns kommun skall bli Sjuhärads attraktivaste offentliga arbetsgivare.

Vi följer kontinuerligt upp våra olika verksamheter och vi ser att MSB under senaste året tagit flera steg i rätt riktning. Vi är naturligtvis fullt medvetna om att resan inte är klar och fler steg planeras att behöva tas framöver.

Samtidigt är det viktigt att ta rätt beslut som inte riskerar att försvåra det förändringsarbete som nu pågår. Ulricehamns Tidnings artikelserie handlar merparten om saker som hände före våren 2019. Samtidigt hämtar vi in de synpunkter som kommer från nuvarande personal och deras personalrepresentanter för att få en nulägesbeskrivning. Vi samtalar också med företagare och privatpersoner. Vi tar alla synpunkter som kommer in på allvar, och vårt arbete består av att hämta in information från så många som möjligt, därefter att göra en analys och sedan fatta rätt beslut. Att börja i andra ändan och först fatta beslut, utan analys, kan ibland vara politiskt bekvämt, men brukar sällan ge en långsiktig effekt.

Roland Karlsson (C) Kommunstyrelsens ordförande

Mikael Levander (NU) Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

Mikael Dahl (C) Biträdande kommunalråd