Kommunen måste få bestämma om vindkraft

Det är de lokala politikerna – och i förlängningen kommunernas invånare – som är bäst lämpade att fatta beslut om etablering av vindkraft, anser Sverigedemokraterna.
Insändare • Publicerad 27 oktober 2020
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vid etablering av miljöfarlig verksamhet, vilket vindkraftverk utgör, har kommunerna i dag ett direkt inflytande över etableringen genom det kommunala vetot. Denna ordning bör också bestå, anser Sverigedemokraterna.
Vid etablering av miljöfarlig verksamhet, vilket vindkraftverk utgör, har kommunerna i dag ett direkt inflytande över etableringen genom det kommunala vetot. Denna ordning bör också bestå, anser Sverigedemokraterna.Foto: Johan Nilsson/TT

Vid etablering av större tillståndspliktiga vindkraftverk finns det i dag krav på att etableringen aktivt måste tillstyrkas i den aktuella kommunen, även kallat för det kommunala vetot. Detta har inneburit att det definitiva beslutet kring stora vindkraftsetableringar har fattats så nära medborgarna som möjligt, vilket är angeläget ur ett demokratiskt perspektiv. Men nyligen aviserade regeringen att man nu vill avskaffa det kommunala vetot och att förslaget nu ska snabbutredas, något som Sverigedemokraterna vänder sig starkt emot.

Vid etablering av miljöfarlig verksamhet, vilket vindkraftverk utgör, har kommunerna i dag ett direkt inflytande över etableringen genom det kommunala vetot. Man bör även komma ihåg att innan de nya bestämmelserna infördes 2009 prövades uppförandet av vindkraftverk enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken.

”Uppförande av stora vindkraftverk för med sig betydande lokala konsekvenser.”

När förenklingar genomfördes och dubbelprövningen avskaffades, infördes just det kommunala vetot för att ett kommunalt inflytande skulle kvarstå och med syftet att det uttryckligen inte skulle minska.

Uppförande av stora vindkraftverk för med sig betydande lokala konsekvenser såsom fördärvade natur- och kulturvärden, estetiska samt landskapsbildsmässiga värden. Ofta annekterar man också mark som kan komma i konflikt med framtida markanvändningsintressen. Många av dem som har oturen att ha bostadsfastigheter på fel ställe när vindkraftverken byggs upp kan dessutom drabbas av oljud och solreflexer.

Sverigedemokraterna anser att det kommunala självbestämmandet här är angeläget att värna och att det är de lokala politikerna – och i förlängningen kommunernas invånare - som är bäst lämpade att fatta beslut i frågan. Vi vänder oss därför starkt mot regeringens ingång att slopa det kommunala vetot och därmed minska det demokratiska inflytandet.

Mattias Bäckström Johansson (SD), energipolitisk talesperson

Niclas Sunding (SD), gruppledare/ordförande, SD Ulricehamn