Kommunen har slut på pengar

Nyheter Artikeln publicerades

Ulricehamns kommun har i det närmaste förbrukat sitt sparkapital.

Den nyligen avslutade investeringen i form av en ny idrottsanläggning på Lassalyckan i Ulricehamn sätter nu sina spår i kommunens ekonomiska redovisning.
Det framgår av senaste delårsbokslutet för perioden fram till sista augusti. Enligt detta har kommunens likvida medel minskat från 128 miljoner kronor förra året till 15 miljoner kronor nu. Även om andra investeringar också gjorts, är den huvudsakliga förklaringen de kostnader som satsningen på Lassalyckan inneburit.

Precis som en privatperson,måste en kommun ha en viss ekonomisk buffert, alltså tillgång till pengar. Enligt en sammanfattande analys behöver Ulricehamns kommun ha cirka 30 miljoner kronor för att klara variationer i kassaflödet. Ytterligare pengar behövs för att klara avsättningar. Totalt betyder detta att ”likvida medel bör uppgå till lägst cirka 70 miljoner kronor”, enligt analysen.
Till saken hör att även om investeringstakten i kommunen just nu är hög, så är den inte fullt så hög som tidigare planerats. Vissa investeringar har nämligen försenats. Det innebär i sin tur att effekterna av detta kommer att märkas under nästa år.
Sammanfattningsvis innebär detta att prognosen för helåret 2011 pekar på ett minus med 15 miljoner kronor. Utan de försenade investeringarna hade det blivit ett än större minus.
– Enligt min bedömning är det bara en tidsfråga innan kommunen måste ta lån för att klara fortsatta investeringar. Nivån beror på kommande investeringstakt. Men lån räcker inte. Någon form av intäktsförstärkning kommer också att behövas, säger Olof Olsson, ekonomichef i Ulricehamns kommun.

Det som ekonomichefen nusäger är inget nytt. Samma besked har han levererat så sent som i våras, men även under förra året.
– Grundproblemet är att kommunens resultat ser ut att bli för svagt i förhållande till investeringstakten, säger Olof Olsson.
Din sammanfattande bedömning av den ekonomiska situationen?
– Läget är fortsatt ansträngt. Investeringstakten är för hög i förhållande till ekonomin. Samtidigt är den lägre än vad som tidigare förväntades.
Delårsbokslutet innehåller andra delar som bekräftar bilden:

A Resultatet för kommunen uppgick efter åtta månader till nio miljoner kronor. För motsvarande period förra året var resultatet 18 miljoner kronor.

A Nettokostnaderna för kommunens verksamheter ökade med 3,7 procent, jämfört med 0,5 procent motsvarande tid förra året. Nämndernas nettokostnader ökade med 25 miljoner kronor.

A Kommunens finansiella mål för ”god ekonomisk hushållning” har i årets budget definierats som att resultatet ska uppgå till nio miljoner kronor, räknat på helårsbasis. Enligt en bedömning nu, utifrån aktuell prognos i delårsbokslutet, är det tveksamt om kommunen kommer att klara målsättningen gällande resultatet.