Debatt

Ny skola ska inte påverka övriga Ätradalen

Debatt ,
Foto:Henrik Erickson

Från S+C+L+M+KD, som stod bakom beslutet att fortsätta utreda/planera för ett gemensamt högstadium, har det också varit viktigt att utreda en utvecklingsplan för Timmele och att genom ett fullmäktigebeslut säkra att inte Dalum och Blidsbergs skola ska bli föremål för nedläggning. Det skriver ledande företrädare för de fem partierna.

Låt oss börja med att tacka er som aktivt deltar i frågeställningen om hur högstadieskolan i Ulricehamns kommun ska utvecklas i framtiden. Det är viktigt med en öppen debatt innan vi fattar ett avgörande beslut.

Av de nio partier som finns i kommunfullmäktige har nu åtta föreslagit att fortsätta utreda för att få ett beslutsunderlag för en skola för 1 000 elever. Ett parti, Miljöpartiet, har föreslagit att utreda en skola för 750 elever. Båda dessa alternativ anser vi vara en stor skola.

Inget av förslagen pekar ut var en ny högstadieskola ska byggas. Vi förväntar oss att se olika alternativa placeringar innan vi fattar beslut. Att placering vid Tingsholm är ett av alternativen är naturligt, då det finns detaljplanerad mark för ändamålet.

Tre partier – Vänsterpartiet, Nya Ulricehamn och Sverigedemokraterna – framförde förslag att utreda tre alternativ vid senaste kommunfullmäktige. 1 Ett gemensamt högstadium med 1 000 elever, 2 Att renovera Stenbocksskolan och Ätradalsskolan, 3 Att bygga en ny skola för Stenbocksskolan och renovera Ätradalsskolan.

Det finns flera anledningar till att vi inte röstade för det förslaget. För det första tror vi att om man ska bygga en ny skola, oavsett om det blir för 1 000 eller 750 elever, så måste den byggas i små enheter för elevernas bästa. Det kommer troligen att innebära rivning av vissa delar av Stenbocksskolan och en tidsödande renovering.

Sverigedemokraterna anförde i debatten att det kan man fixa på sommarlovet när skolan är tom. Vi har en annan uppfattning. Från majoritetens sida kan vi inte acceptera att riskera att drygt 600 elever och lärare tvingas att bedriva undervisning på en byggarbetsplats.

Från S+C+L+M+KD, som stod bakom beslutet att fortsätta utreda/planera för ett gemensamt högstadium, har det också varit viktigt att utreda en utvecklingsplan för Timmele och att genom ett fullmäktigebeslut säkra att inte Dalum och Blidsbergs skola ska bli föremål för nedläggning. Vi uttryckte det tydligt i vårt förslag.

Om kommunfullmäktige beslutat enligt förslagen från V+NU+SD och MP, så hade dessa punkter försvunnit.

Det är bra att det kommer fram synpunkter från flera håll i detta tidiga skede, men det blir lite märkligt att en utredning/planering sågas innan man tagit del av materialet. Från majoriteten kommer vi att noga gå igenom vad som kommer fram ur förvaltningens förslag och därefter fatta beslut.

Återigen, det finns mängder av frågor som behöver besvaras, vi har inte de svaren ännu, därför behöver vi veta mer innan vi fattar ett beslut om en så viktig fråga som framtidens högstadium i Ulricehamns kommun.

Mattias Josefsson (S)

kommunstyrelsens ordförande

Roland Karlsson (C)

kommunstyrelsens förste vice ordförande

Inga-Kersti Skarland (S)

biträdande kommunalråd

Mikael Dahl (C)

gruppledare

Birgit Andersson (L)

biträdande kommunalråd